Noord-

 

Holland

De 50PLUS Statenfractie Noord-Holland pleit ervoor om fysieke ruimte voor woon-zorgzones nabij voorzieningen voor ouderen op te nemen in de omgevingsvisie 2050. Daarvoor zal de fractie aanstaande maandag enkele moties indienen. De Staten in Noord-Holland houden dan een richtinggevende discussie over de Omgevingsvisie. Naast woon-zorgzones wordt ook aandacht gevraagd voor het in stand houden van de leefbaarheid van kleine kernen en wordt benadrukt dat het voorzieningenniveau juist in die gebieden op peil moet blijven als belangrijke voorwaarde voor de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbare groepen. Het garanderen door de Provincie van enige vorm van openbaar vervoer naar en van kleine kernen is hier een onderdeel van. Het discussiedocument dat tot de uiteindelijke omgevingsvisie moet leiden wordt in december dit jaar vastgesteld.

De ziekte dementie zal de komende decennia veel ouderen treffen, waardoor het in veel gevallen niet meer mogelijk zal zijn thuis te blijven wonen. Op korte en op lange termijn zullen gemeenten, ontwikkelaars en investeerders rekening moeten houden met het reserveren van woon-zorgzones binnen hun grondgebied, zodat er ook een daadwerkelijk alternatief is voor ouderen om te kunnen verhuizen en zich veilig te kunnen voelen, zowel in fysiek als in sociaal opzicht.

Provinciale Staten bevinden zich thans in de fase waarin richting gegeven dient te worden aan de uiteindelijk vast te stellen Koers voor de Omgevingsvisie Noord-Holland op de korte en lange termijn tot 2050. De afgelopen jaren is er te weinig rekening gehouden met de bouw van woningen geschikt voor ouderen en dient er voor de toekomst rekening te worden gehouden met het reserveren van fysieke ruimte voor het maken en verbeteren van woon-zorgzones bij voorzieningen voor ouderen. De Provincie kan dit aansporen als onmisbare schakel tussen gemeenten en betrokken partijen. 50PLUS Fractievoorzitter Olga de Meij: “De onderwerpen zorg en wonen zijn nauw met elkaar verweven vanwege het ruimtelijke beslag van woningen voor ouderen. Daarom is het onmisbaar in de omgevingsvisie, ook omdat deze beleidsterreinen nu gescheiden zijn en de provincie de ‘zorg’ niet als een speerpunt beschouwd.”


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België