Noord-

 

Holland

Provincie blind voor snel groeiend probleem spoedzoekers

De provincie Noord-Holland ziet niets in het stimuleren van gemeenten zodat flexibele woningen kunnen worden ingezet voor spoedzoekers, mensen die urgent een sociale huurwoning nodig hebben. Een motie daarvoor van de fracties 50PLUS en GroenLinks werd tijdens de Statenvergadering van 10 juli verworpen. De motie maakte nog eens duidelijk dat tijdelijke woningen kunnen worden gerealiseerd in de vorm van containerwoningen, door het omzetten van kantoren, zorgcomplexen en andere gebouwen.

Een voorraad van deze ‘tijdelijke woningen’ kan neergezet worden voor de meest urgente woningzoekenden, in samenwerking met de VNG en Aedes. Deze ‘tijdelijke woningen’ zijn bij uitstek geschikt om te kunnen dienen als tussentijds vangnet of voorlopige opstap naar een andere woning. Maar de provincie geeft vooralsnog te weinig blijk het belang van deze flexibele woningcategorie in te zien. 50PLUS fractievoorzitter Olga de Meij: “De onwenselijke situatie van arbeidsmigranten en andere spoedzoekers in vakantieparken, de laatste tijd wederom als urgent aangemerkt, wordt niet gedeeld door de provincie. De provincie dient bij aanvragen van gemeenten uit Noord-Holland juist medewerking te verlenen aan dit nieuwe fenomeen, aangezien de acute problematiek van tijdelijke huisvesting voor diverse groepen niet meer uit de samenleving is weg te denken. Na een periode waarin de centrale overheid dit probleem veel te lang voor zich heeft uitgeschoven, doet de provincie Noord-Holland nu hetzelfde”.

Aanleiding voor de motie is een initiatief van ‘Platform opnieuw thuis’ en Aedes, de koepel van woningcorporaties, dat ondersteund wordt door de VNG. Niet alleen asielzoekers hebben woonruimte nodig maar ook grote groepen andere mensen, zoals arbeidsmigranten, mensen in scheiding en dak- en thuislozen. ¾ van de gemeenten heeft hiervoor geen plannen. Dit moet en kan anders en het wordt tijd dat gemeenten en de provincie erkennen dat de vraag naar tijdelijke huisvesting blijvend is en de woningvoorraad hierop aangepast dient te worden. Er zijn grote groepen mensen (10% van de bevolking) die met spoed (tijdelijk) een sociale huurwoning nodig hebben. Daarbij helpt het niet dat de wachttijden voor sociale huurwoningen in de Randstad enorm hoog zijn en dat door het gebrek aan tijdelijke huisvesting mensen gedwongen zijn te huren in te dure vakantieparken of veel te veel huur moeten betalen in de vrije sector.


zeeland Noord-Brabant Limburg Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht Gelderland Flevoland Overijssel Friesland Drenthe Groningen België